Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Процедури по ЗОП

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 310 хил. литра ± 10 % гориво за отопление - дизел, газьол за отопление на оранжериите на Ботаническата градина за периода 03. 2018 г. – 03. 2020 г.", открита с Решение № 54 от 09.03.2018 на БГ-БАН.

Публикувано на 09.03. 2018 г. в 14:00 часа
Решение за откриване на процедурата 5 Mb (pdf) свали
Сключен договор по чл. 79, ал. 1 от ЗОП 4 Mb (pdf) свали
Обявление за възложена обществена поръчка 5 Mb (pdf) свали