Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Проекти

Мрежи за местата и хората

Мрежи за местата и хората
Проект на международната организация Plantlife International с партньор за България - Ботаническата градина при Българската академия на науките. Финансиран е от програмата „Европа за гражданите” на Европейския съюз в периода 2011-2013 г.,  включва дейности за опазване и популяризиране на важни места за растенията в пет европейски страни.

За България са избрани три от 125-те важни за опазването на растенията места:
  • „Габарево - Елака” (влажни ливади и елшови гори край с. Габарево, община Павел баня),
  • „Таушан тепе” (хълмове със степна растителност и храсталаци край с. Невша, община Ветрино)
  • „Чепън Драгоман” (обширна карстова територия в общините Драгоман, Костинброд, Сливница и Годеч).
Във всяко от трите важни за растенията места са провеждени практически дейности с участието на доброволци за подпомагане на редките видове и важните местообитания. В районите на проекта са създадени информационни материали, организирани  екскурзии и събития за запознаване на обществеността от близките населени места с разнообразието, значението и опазването на дивите растения.

Във Важно място за растенията „Таушан тепе” с доброволците са извършени наблюдения и картиране на целеви видове растения: янкиева метличина Centaurea jankae) и червено усойниче (Echium russicum), както и практически дейности от доброволци - почистване на пътека с изрязване на храсталаци от драка и поставяне на информационна табела;

Във Важно място за растенията „Чепън – Драгоман” доброволците извършиха наблюдения и картиране на целеви видове растения: орхидеята змийско езиче (Himantoglossum caprinum) и насекомоядното водно растение алдрованда (Aldrovanda vesiculosa). Практическите дейности с доброволците включваха почистване от тръстика, камъш и папур на част от Драгоманското блат,; възстановяване на част от дървена пътека през блатото и изнасяне на окосена трева от ливада в местността Раниславци, в която има находище на редки видове растения.

Във Важно място за растенията „Габарево – Елака” бе проведена познавателна екскурзия с беседа за местното население и с наблюдения на редки орхидеи, включително целевия вид Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii). Участниците в проекта и доброволци почистиха от храсти и мъртва растителна маса поляната, където за последно в България е наблюдавана орхидеята Льозелов липарис (Liparis loeselii).