Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Проекти

Опазване и поддържане на местообитанието на балканския ендемит Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii) в Природен парк „Сините камъни”

Опазване и поддържане на местообитанието на балканския ендемит Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii) в Природен парк „Сините камъни”
Част от Договор № ОПОС2-36/2013 г., с предмет „Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП „Сините камъни”, с продължителност 2013-2014 г.

Калописиевият дланокоренник е глобално застрашен, с най-висока степен на застрашеност от видовете от българската флора, оценени към момента от Международния съюз за защита на природата. Находището в Природен парк „Сините камъни” е на границата на ареала.

В рамките на проекта са установени най-пълните за момента данни за биологията на вида (включително фенологията и демографията на популацията). През двете години през есента са извършени дейности по подобряване състоянието на местообитанието ( коситба с изнасяне на растителната маса, почистване на участъците със задържане на вода, подрязване на дървета и храсти). Извършени са и действия по подпомагане възобновяването на популацията, с почистване на миниатюрни участъци, в които е направено ръчно разпръскване на семена на вида. Допълнителните наблюдения в годините след дейностите показа много добри резултати, като числеността на популацията нарасна двойно през 2017 г.