Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Проекти

Специалистите ни работят по проекти, свързани с растителните колекции в Градината и популяризацията на знания за растителния свят. Те са основни за нас и се финансират от бюджетна субсидия. Участваме и в проекти, свързани с биологичното разнообразие на България и опазването му. Между тях в последните години са работа по идентифицирането на Важните места за растенията в България, по картирането на мрежата Натура 2000 в страната; изследване на Салеповите растения, включително в защитени територии като природните паркове «Сините камъни» и «Врачански Балкан»; мониторинг на популациите на редки и защитени видове и др.

 
Създаване на национални научноорганизирани колекции от живи растения
Създаване на национални научноорганизирани колекции от живи растения
Проектът е текущ, в него е организирана основната за Градината колекционна дейност. Финансира се от бюджетната субсидия и приходите от текущата дейност (билети, беседи и др.). Включва агротехническото поддържане на колекциите, както и документацията към тях, с периодична инвентарна работа. 
повече
Разпространение на знания за растителния свят и опазването му
Разпространение на знания за растителния свят и опазването му
Изпълнява се чрез провеждането на събития в Градината, с различни тематични експозиции, демонстрации, с регулярни и специализирани беседи, провеждане на практически занятия на студенти и ученици, публикуване на научно-популярни статии, брошури, книги.
повече
Опазване и поддържане на местообитанието на балканския ендемит Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii) в Природен парк „Сините камъни”
Опазване и поддържане на местообитанието на балканския ендемит Калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii) в Природен парк „Сините камъни”
В рамките на проекта са установени най-пълните за момента данни за биологията на вида (включително фенологията и демографията на популацията). През двете години през есента са извършени дейности по подобряване състоянието на местообитанието ( коситба с изнасяне на растителната маса, почистване на участъците със задържане на вода, подрязване на дървета и храсти).
повече
Мрежи за местата и хората
Мрежи за местата и хората
Проект на международната организация Plantlife International с партньор за България - Ботаническата градина при Българската академия на науките. Финансиран е от програмата „Европа за гражданите” на Европейския съюз в периода 2011-2013 г.,  включва дейности за опазване и популяризиране на важни места за растенията в пет европейски страни.
повече