Околовръстен път № 22
1000 София

Търсене

Процедури по ЗОП

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 300 хил. литра ± 10 % течно дизелово гориво за отопление на оранжериите на Ботаническата градина за периода 2020/2021 и 2021/2022 г.", открита с Решение № 39 от 10.06.2020 на БГ-БАН.

Публикувано на 10.06.2020 г. в 13:30 часа.

Разяснения - публикувани на 22.06.2020 г. в 11.10 часа.

Информация при производство по обжалване - публикувана на 24.06.2020 г.
Решение за откриване на процедурата № 39 от 10.06.2020 г. 2 Mb (pdf) свали
Pазяснения във връзка с постъпило запитване -22 06 2020 1 Mb (pdf) свали
Информация при производство по обжалване Изх. № 102 от 24.06.2020 г. 365 Kb (pdf) свали
Борсов договор 15-ДВ-6 от 14.10.2020 г. 3 Mb (pdf) свали
Обявление за възложена поръчка Изх. № 136 от 26.10.2020 г. 2 Mb (pdf) свали
Обявление за приключване на обществена поръчка - публикувано на 16.05.2022 г. 2 Mb (pdf) свали

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 300 хил. литра ± 10 % течно гориво за отопление на оранжериите на Ботаническата градина за периода 03. 2020 г. – 03. 2022 г.", открита с Решение № 18 от 18.03.2020 на БГ-БАН.

Публикувано на 19.03.2020 г. в 12:10 часа.
Решение за откриване на процедурата 1 Mb (pdf) свали
Решение за прекратяване на процедурата № 29 от 23.04.2020 г. 397 Kb (pdf) свали
Решение за прекратяване на процедурата, публикувано в АОП 08.05.2020 г. 7 Mb (pdf) свали
Потвърждение за вписване в РОП 253 Kb (pdf) свали

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“

„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя.

Преписка идентиф. номер 01175-2019-0003 в АОП.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката:
http://www.bas.bg/профил-на-купувача/
Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.
Публикувано на 12.08.2019 г. в 11:30 часа.

Допълнително споразумение към Договор №18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. и Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение с Изх. № 144 от 04.12.2020 г. са публикувани на 10.12.2020 г.

 
Обявление с Изх. № 129 от 08.08.2019 г. 2 Mb (pdf) свали
Договор № 18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 8 Mb (pdf) свали
Приложение 1 към Договор № 18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 1 Mb (pdf) свали
Приложение 1 б към Договор № 18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 207 Kb (pdf) свали
Приложение 2 и 3 към Договор № 18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 2 Mb (pdf) свали
Допълнително споразумение към Договор №18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 291 Kb (pdf) свали
Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение с Изх. № 144 от 04.12.2020 г. 1 Mb (pdf) свали
Обявление с Изх. № 225 от 10.08.2021 г. за приключване на Договор №18-ДВ-5 от 29.07.2019 г. 960 Kb (pdf) свали

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 310 хил. литра ± 10 % гориво за отопление - дизел, газьол за отопление на оранжериите на Ботаническата градина за периода 03. 2018 г. – 03. 2020 г.", открита с Решение № 54 от 09.03.2018 на БГ-БАН.

Публикувано на 09.03. 2018 г. в 14:00 часа
Решение за откриване на процедурата 5 Mb (pdf) свали
Сключен договор по чл. 79, ал. 1 от ЗОП 4 Mb (pdf) свали
Обявление за възложена обществена поръчка 5 Mb (pdf) свали
Обявление за приключване на обществена поръчка - публикувано на 13.04.2020 г. в 14:40 ч. 920 Kb (pdf) свали